Aktuální číslo

Komentář ke zdravotnické kapitole Programového prohlášení vlády ANO 2011

Napsal Jiří Schlanger

První vláda premiéra Babiše sice nedostala důvěru a musí podat demisi, její programové prohlášení však logicky vycházelo z programu hnutí ANO 2011 – a bez tohoto hnutí za současných podmínek v Poslanecké sněmovně prakticky nelze vládu, která by důvěru obdržet mohla, sestavit. Proto má i nyní smysl se podívat podrobněji na to, s čím tato vláda Poslaneckou sněmovnu oslovila – v tomto případě v oblasti zdravotnictví. Text je strukturován, první je vždy kurzivou uvedena citace z programového prohlášení a za ní následuje komentář autora. Redakce

Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace.“ (Programové prohlášení vlády)

Zachování zdravotnictví jako veřejné služby je pro voliče v ČR zásadním atributem.

Cílem by mohlo být prodloužení života ve zdraví. V uplynulých letech jsme prodloužili život mužů i žen, ale jen prodloužením života v nemoci. Život ve zdraví stagnuje prakticky od 60. let minulého století. Prodloužení života v nemoci znamená nárůst chronických onemocnění, negativní vliv na kvalitu života jedince a nárůst nákladů na zdravotní péči. Prodloužení života ve zdraví je jedinou pozitivní alternativou, která alespoň částečně omezí růst nákladů na zdravotní péči, vytvoří lepší podmínky pro zapojení do privátních i veřejných aktivit a tím zlepší kvalitu života. Je měřitelným indikátorem, byť cesta k pozitivnímu výsledku bude dlouhá.

Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacienta v celém systému. Jasně definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví, vytvoříme prostor pro větší konkurenci zdravotních pojišťoven, ze které budou těžit jejich pojištěnci, a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno volební období, proto budeme všechny zásadní kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí, ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

Transparentnost českého zdravotnictví je nižší než rezortu obrany. Pacient má formálně řadu práv, kterých se však těžko dovolává, zvláště když v jeho prospěch nefunguje de facto žádná součást veřejné správy včetně zdravotních pojišťoven. Prostředí zdravotnictví podléhá deformacím a je proto správné se vrátit k rolím aktérů a posílit účast občanů a zejména plátců zdravotního pojištění na jeho správě. To hanebně odstranil ministr David Rath. Veřejné zdravotní pojištění je součást systému sociální ochrany a pojistných sociálních systémů. Pojišťovny jsou součástí exekutivy, řízení VZP prostřednictvím Správní rady ze 2/3 zaplněné poslanci je nonsens. Pluralita pojišťoven má smysl jen při existenci konkurence mezi nimi. Systém je nyní přeregulovaný a nedává Pojišťovnám prostor pro iniciativu například v oblasti inovací a zvyšování efektivity. Tématem k zamyšlení je i doposud platná doktrína každoročního vyrovnaného hospodaření Pojišťoven.

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic. Také veškerá rozhodování komisí při Ministerstvu zdravotnictví budou transparentní – jejich rozhodnutí budou vždy řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem, umožňujícím veřejný přístup a obecnou kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

Zdravotnictví chybí open data. Proto také chybí výzkum a zájem akademických institucí nad českým zdravotním systémem a jeho segmenty a institucemi.

U přímo řízených nemocnic zavedeme jasná metodická pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány a vykazovány jednotlivým zdravotním pojišťovnám.

K tomu snad jen poznámka, že k zamyšlení je tím pádem celá oblast veřejných zakázek a úhrad zdravotního pojištění.

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější a život zachraňující léky se dostaly dříve k pacientům.

Občan potřebuje srozumitelnou kategorizaci zdravotnických prostředků, na kterou může navazovat transparentní cenotvorba.

Připravíme nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který jasně vymezí jejich kompetence, odpovědnost i odpovědnost jednotlivých orgánů, kontrolu ze strany státu a odpolitizuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, při zachování její veřejnoprávnosti. Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven včetně umožnění cenové konkurence mezi nimi, ze které budou profitovat zejména ti pacienti, kteří o své zdraví aktivně pečují.

Zcela zásadní je provést změny u Všeobecné zdravotní pojišťovny, zařadit ji do exekutivy veřejné správy, sjednotit pravidla pro všechny Pojišťovny a snížit míru regulace. Zvýšení odpovědnosti všech aktérů ve zdravotnictví včetně pacientů je kýžené!

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta. Po dobu jednoho roku vyhlásíme toleranční období bez sankcí pro praktickou implementaci elektronického receptu do praxe a odstranění chyb. Zvážíme snížení počtu zdravotních pojišťoven.

Elektronizace je pro řízení systému ale hlavně pro bezpečí pacientů a stejně tak lékařů zcela zásadní věc. Lékař bez informací nemůže nést odpovědnost za jím poskytovanou zdravotní péči, když pacient mnohdy není ani schopen informaci o sobě podat. Týká se to elektronické preskripce, ale i sdílení zdravotní dokumentace.

Nastavíme systém kontroly kvality péče, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

Měření kvality zdravotní péče se musí promítnout do úhrad zdravotní péče.

Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Rozšíříme kompetence praktických lékařů a posílíme tak využívání primární péče. K tomu podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

Je třeba bonifikovat občany, kteří se starají o své zdraví, stejně tak poskytovatele, kteří pracují kvalitně a efektivně a rovněž Pojišťovny, které nastaví organizaci péče a úhrady za péči v souladu s cíli zdravotní politiky země. To se týká i zdravého životního stylu a prevence.

Návrat k roli praktického lékaře je zcela zásadní, ale je to běh na dlouhé vzdálenosti. Posilu pro primární péči je třeba hledat v řadách internistů.

Podpoříme programy zaměřené na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty a zasadíme se o pokračování reformy psychiatrické péče.

Bez komunitní péče (integrace zdravotní a pak také zdravotní a sociální péče) to nepůjde. MZ by se s MPSV mělo dohodnout na integrované komunitní péči na zdravotně sociálním pomezí včetně financování prostřednictvím pojištění a finančních a věcných nepojistných dávek. Komunitní péče se nejvíce týká křehkých seniorů, chronicky nemocných a osob se zdravotním postižením.

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA). Cílem je posouzení nákladové efektivity tak, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta.

Konečně! Stávající způsob úhrad zdravotního pojištění brání využití inovací, zejména vstupu nových metod a technologií pro velké cílové skupiny pacientů v psychiatrické péči, péči o chronicky nemocné a stárnoucí, ale i o závažně nemocné v řadě klinických oborů. Řada pacientů by mohla být mimo lůžková zařízení za mnohem nižších nákladů.

Připravíme koncepci dlouhodobé péče s cílem podpořit domácí péči a posílíme smluvní volnost mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče v mantinelech stanovených zákonem a pod kontrolou státu.

Bez spolupráce s MPSV a změny motivací i prostřednictvím úhrad to nejde.

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy tak, aby peníze šly více ‚za pacientem‘.

V potaz je třeba brát také náklady sociálního systému a nikoliv prosazovat nejméně nákladnou péči zdravotní (viz zákon o zdravotním pojištění).

Zlepšíme pracovní podmínky mladých lékařů, připravíme jasnou definici jejich kompetencí a zavedeme systém průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů.

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování zejména mladých lékařů a zdravotních sester.

Obojí je věcí managementu, pokud se splní podmínka následující, odstranění přemíry regulací a administrativní zátěže.

Provedeme audit administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme zbytečné regulace, které nejsou přínosem ani pro lékaře ani pro pacienta.

Příslušná kapitola Programového prohlášení vlády je k disposici zde. Autor, člen Smírčího soudu Konzervativní strany, je bývalým náměstkem ministra zdravotnictví, ještě dříve předsedou Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

 

 

 

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.