Obsah

Sama budoucnost Ameriky je v sázce

Dostávám „tu otázku“ ohledně Trumpa nebo Hillary tak často. Vzhledem k původu jsem už od svých devíti let sledoval každé nominační národní shromáždění jak Rrepublikánské, tak Demokratické strany konané před prezidentskými volbami a od roku 1984 až dodnes jsem se zúčastnil většiny shromáždění GOP (Grand Old Party = Republikánská strana, pozn. red.). Od osmi let denně sleduji zprávy na internetu. Ale nikdy jsem neviděl nic podobného tomu, čeho jsme svědky dnes.

I když je tento volební cyklus svou povahou bezprecedentní, chci se pokusit „tu otázku“ zodpovědět. Od nikoho dalšího nežádám, aby sdílel můj názor. Jenže se mne zeptali. Zde je můj nejlepší pokus odpovědět, jak jsem schopen chápat dnešní situaci.

1. Programy Demokratické a Republikánské strany se liší stejně jako noc a den. Podle mne – jako zlo stojící proti dobru. Jedenapadesátistránkový program demokratů je tím nejlevicovějším, co kdy existovalo. Názvosloví „pravicový versus levicový“ mne nezajímá, daleko víc u mne platí „správný nebo špatný“ (slovní hříčka – slovo „right“ znamená /kromě jiného/ „pravicový“ i „správný“, pozn. red.). Demokratický program obsahuje mnoho bodů, které jsou protibiblické. Omezený čas mi tu nedovoluje upřesnit, co míním tím „protibiblickým“; věnoval jsem tomu svou novou knížku Well Versed: Biblical Answers to Today's Tough Issues (Pro správnou orientaci – biblické odpovědi na těžké otázky současnosti). Čtyřiapadesátistránkový program republikánů je ze všech dosavadních platforem GOP nejostřejší; biblicky bdělého člověka by mohl uspokojit téměř ve všem. Stranické programy považuji za velmi významné. Ačkoli někteří nad nimi jen mávnou rukou, já nikoli. Nedělají to ani ti mnozí lidé uvedení odshora dolů na volebním lístku, kteří se ucházejí o úřad (v USA je zvykem pořádat řadu voleb v jednom termínu: obecní, do parlamentů jednotlivých států, do federálního Kongresu, i volby presidentské... a kandidáti jedné strany bývají uvedeni v jednom sloupci, pozn. red.). Je to závažná a velice důležitá věc. Mám před sebou oba programy vytištené. Většina lidí si nikdy nezjistila, co stranické programy říkají; jenže by měli. I když je nepřitahuje kandidát v čele, měli by aspoň zajistit hlas kandidátovi hlásícímu se k nejlepšímu stranickému programu.

2. Srovnání #1: oba kandidáti mají vady. Víme to všichni. Dovolte mi však srovnání: jako pastor bych měl raději co dělat s návštěvníkem sboru, který je neomalený a drze hřeší, než se lstivým a prohnaným lhářem a podvodníkem. Problematičtí jsou oba, avšak s prvním lze lépe vyjít než s druhým. Kdybych měl jako pastor káznit nějakého farníka, bylo by mi pokaždé milejší, kdyby šlo o člověka, jako je Trump, než kdyby se podobal Hillary. U takového „Trumpovce“ je často větší naděje na nápravu než u nějakého „Hillaryovce“.

3. Srovnání #2: Když významný a velice oblíbený onkolog, který léčil mou (zesnulou) manželku, řekl: „Neberte Carol na tu alternativní léčbu, kterou FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv – pozn. překl.) neschvaluje.“, zeptal jsem se: „A proč ne?“ Odpověděl: „Jde o neznámý typ léčby.“ Já na to: „Pane doktore, Vaše ‚známé‘ je daleko horší než ono ,neznámé‘ alternativní léčby.“ A vzal jsem ji tam. Po roce zašel týž onkolog za tím alternativním doktorem, aby zjistil, jak je možné, že se stav Carol tak zlepšil. Život jí nakonec ta alternativní léčba nezachránila, ale pravděpodobně – jak připustil jiný z jejích skvělých mladých onkologů – jí vyhlídky na dva až tři roky života prodloužila na šest let. Ten mladý lékař později řekl: „Vy jste bez lékařského vzdělání a bez toho, co říká věda, vypracovali léčebný postup, jenž Carol z hlediska míry přežití umístil mezi horní jedno procento všech pacientů s tímto konkrétním typem rakoviny.“ A v čem je to srovnání? Hillaryin „známý“ přínos je znatelně – a mnohokrát – horší než Trumpův „neznámý“.

4. Trump (a ve skutečnosti my všichni) má z minulosti na svědomí mnoho hříchů a i dnes říká věci, které by říkat neměl. Ne, nesnažím se hájit nic z toho, co zatím řekl. Není třeba znovu uvádět vše, co řekl špatného – víme přece o co jde. Takovými věcmi by se neměl v myšlenkách zabývat a neměl by je říkat. Nebudeme je tu ale omílat, protože to není nutné. Ale zaměřme se na druhého kandidáta. I když lze v dějinách Ameriky najít několik uchazečů o úřad ověnčených aférami, nikdy jsme se nesetkali s nějakým kandidátem kterékoli z významných stran, na kterém by skandál soustavně lpěl tak jako na Hillary (a jejím choti); ta, jak se zdá, překračuje všechny dosavadní meze darebáctví. Těm ostudám není konce. Podobně jako jsme nevěnovali čas vyjmenovávání přešlapů Trumpa, nebudeme zde omílat ani tu zdánlivě nepřetržitou šnůru děsných skandálů Clintonových.

5. Trumpa pomalu, ale jistě obklopují stále kvalitnější lidé. Občas o tom dostávám povzbudivé zprávy. Mohou jej ti dobří lidé ovlivnit? Uvidíme… Oproti tomu s ohledem na lidi obklopující Hillary nevidím žádný důvod pro cokoli povzbudivého.

6. Zhruba ze sedmdesáti pěti procent má Trump ve věcech, s nimiž přichází, pravdu. Přál bych si, aby ji měl ze sta procent; není tomu tak. Kojím se však nadějí, že mu ti, kteří jej začínají obklopovat, mohou pomoci dotáhnout to k dobrému ve více bodech. Hillary se mýlí ve sto procentech otázek.

7. Tato záležitost patří možná k tomu nejdůležitějšímu, mám ale podezření, že význam této skutečnosti pochopí jen nemnozí: Trump je proti globalismu. Hillary se z něj raduje. Globalismus zdaleka není jen zeměpisným pojmem a neznamená jen odstraňování bariér a hranic mezi státy. V jádru je to duchovní a démonická záležitost. To chápe jen málo lidí – velice málo. To je, jak se opravdu zdá, jedním z hlavních důvodů, proč je Trump nenáviděn. Vezměte si to za domácí úkol. Zamyslete se nad „mocnostmi a silami“ (viz Pavlův list Efezským 6,12 – pozn. překl.). Je to závažné. Svrchovaně závažné.

8. Nehlasovat? Tudy cesta nevede, ať si „puristé“ říkají co chtějí. Nehodlám kvůli tomu rozpoutat válku. Vím, že někteří s tím ostře nesouhlasí. Můj názor? Mají právo se mýlit.

9. Hlasovat pro kandidáta třetí strany znamená – navzdory tomu, co se tvrdívá – zcela „zahozený hlas“. Žádný kandidát třetí strany se nedočká zvolení, ba ani vzdáleně se k takové možnosti nepřiblíží. Nu ano, to u mne hraje roli. A jen tak mimochodem, kandidátka libertariánů – Johnson a Weld – je v mnoha ohledech téměř tak špatná jako Hillary. Když je slyším, žasnu, jak to lidé schopní toho co oni mohli vůbec dotáhnout na kandidáty.

10. Trump se změnil v tom, že je pro ochranu života. Hillary zastává vraždění maličkých, dokonce se tím chlubí a vyznamenává organizaci – Planned Parenthood –, která skutečně kšeftuje s částmi těl mrtvých nemluvňat, jež povraždila. To je podlejší než vše, co jsme zažili od dob nacistického Německa. Ta nestydatá Hillary! Clintonovi už po celá desetiletí obcházejí právo a jak se zdá, hodlají v tom pokračovat. Jednou však stanou před Velkým bílým trůnem. Budou nuceni vydat počet z toho, že podporovali rvaní miminek v matčině lůně na kusy. A pamatujte: ti, kdo hlasují pro podporovatele genocidy nenarozených, budou rovněž muset skládat účty!

11. Trump chce chránit národ (což je účelem vlády). Seznam pracovních výsledků, jichž Hillary dosáhla jako ministryně zahraničí, je děsivý a díky stamiliónům dolarů, které obdržela její a manželova nadace, je zavázána těm, kteří si přejí naši smrt.

12. Hillary prohlašuje, že v Americe „je všechno skvělé“. Proti tomu mluví každý jednotlivý fakt, jenže fakta Hillary nikdy nezajímala. Trumpovi je jasné, že na „kulturních hodinách“ je za minutu dvanáct. Amerika spěje ke konci – mravně, hospodářsky, vojensky a žel i duchovně. Existují jasně identifikovatelné – a měřitelné – ukazatele, že již není vůdčí světovou mocností. Ty doby už jsou za námi. A Hillary uspíší konečnou zkázu. Trump ji může buď zpomalit – nebo možná, s Boží pomocí – odvrátit. Snad.

13. Trump si posvítí na neskutečné vládní plýtvání. Hillary je ještě zvýší, a přitom už současný státní dluh je neúnosný: činí téměř dvacet bilionů plus nekryté závazky sociálního pojištění, atd.

14. Trump odhalí – a modlím se, ať odstraní – „systémové zlo“ (zneužívání kapitalismu podvodným bratříčkováním) panující mezi mnoha lobysty, kteří ovlivňují značná množství finančních prostředků. Díky nim se Hillary daří.

15. Trump zastaví rozsáhlé překračování vládní pravomoci. Hillary je rozšíří.

16. Svobody přicházejí v „trojici“. Politická, ekonomická a náboženská svoboda koexistují dohromady. Odstraňte jednu a výsledkem bude, že zmizí i obě zbývající. Jedna bez druhých dvou nemůže existovat. Génius Ameriky tkví v tom, že měla všechny tři – donedávna. Ztráty náboženské svobody si je Trump plně vědom, sám jsem jej o tom při různých příležitostech slyšel mluvit. A ví, že se vytrácí svoboda ekonomická i politická. Odvrátí to. Hillary zdecimuje všechny tři.

17. Každý rozumně uvažující člověk ví, že jmenování členů Nejvyššího soudu má prvořadou důležitost. Trump má na seznamu jedenáct skvělých potenciálních kandidátů. Hillary by svými jmenováními sfoukla zbývající plamínek tří svobod (zmíněných výše).

18. Neomlouvám nic, co kdo z obou kandidátů řekl špatného, nezákonného či nespravedlivého, tvrdého. Upřímně: chci Krista Krále. V mém srdci vládne on a věřím, že i ve vašem. A chci, aby vládl tady – nyní. Onen den jeho vlády se však nezjevuje naplno – zatím. A než k tomu dojde, proplujme tímto náročným volebním obdobím ve správném směru – s modlitbou, pečlivostí a s velkým zřetelem především k tomu, abychom uctili našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v každé oblasti svého života, včetně volební místnosti. To je má naděje a jak věřím, i vaše.

Poznámka vydavatele: dr. Garlow napsal na pokračování článek o vratkém vztahu prezidenta Obamy k Izraeli. Příběh je v angličtině dostupný zde.

Dr. Jim Garlow je pastorem sboru Skyline (Obzor) v kalifornském městě San Diego. Se souhlasem autora převzato z www.charismanews.com. Originál textu k disposici zde. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová. Název textu redakční.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.