Obsah

Jakou rodinnou politiku pro Českou republiku?

Rodina je základní stavební jednotkou společnosti, v níž dochází k přípravě lidského jedince na život v širším společenském celku a k uskutečňování většiny základních potřeb člověka. Ve výkonu svých přirozených funkcí (biologicko-reprodukční, socializační, ekonomická, emocionální aj.) není role rodiny plně nahraditelná žádným jiným subjektem ani co do formy, ani co do naplnění účelu těchto funkcí.

Pokusy totalitního státu převzít některé přirozené funkce rodiny měly v minulosti velmi negativní důsledky ve výchově dětí, na stabilitu rodinného života, ale také na mezigenerační předávání základních mravních principů. Tato zkušenost je přesvědčivým svědectvím, že právě nenahraditelné funkce rodiny jsou předpokladem existence každé formy státu, a jejich ohrožení či likvidace vede k mravní i k materiální destabilizaci celé společnosti. Stát založený na demokracii, právním řádu, respektu vůči lidským právům a lidské důstojnosti musí zahrnout ochranu rodiny, rodičovství a manželství mezi základní priority své působnosti.

Eliminace strukturální lhostejnosti vůči rodině

V postindustriální době doprovázené upevněním sociálního státu je ohrožena původní ekonomická soběstačnost rodinného života. Význam dítěte v rodině se přesunul z roviny ekonomického zabezpečení na stáří do sféry emocionálního potenciálu, neboť hmotné zajištění převzal na sebe státem garantovaný systém sociálního zabezpečení. Materiální nenahraditelnost rodiny se tak pro dospělého jedince vytrácí spolu se vzrůstajícím využíváním substitučních prostředků nahrazujících citové uspokojení z rodinného života. Relativní náklady na udržování rodiny naopak stále vzrůstají (náklady na výchovu dětí, hodnota ušlých zisků během doby péče o děti). Dochází tak ke kumulaci jevů, které negativním způsobem působí na existenci rodin.

Společnost a stát, přesto že i nadále na přežití rodin bezprostředně závisejí, dostatečně nekompenzují ani neodstraňují relativní znevýhodnění rodin vůči ostatním formám života bez dětí. Ve většině oblastí stát vychází z atomistického pojetí společnosti jako souhrnu individuálních osob. Každá rodinná politika musí proto usilovat o odstranění imanentní strukturální lhostejnosti společnosti vůči rodinnému životu, tedy o eliminaci nespravedlivého ekonomického a společenského znevýhodnění rodin pečujících o děti oproti osobám věnujícím se pouze své profesní činnosti. Jejím konečným cílem by mělo být nejen zrovnoprávnění, ale také zvýhodnění rodiny oproti ostatním formám života, a to právě s ohledem na její nenahraditelnou úlohu ve státě.

Rodinná politika jako nástroj podpory přirozených funkcí rodiny

Během uplynulých patnácti let došlo v české společnosti ke strukturálním změnám v rodinném a populačním chování, které vedly k poklesu sňatečnosti, porodnosti a k celkovému populačnímu regresu. Odstranění či zmírnění příčin těchto jevů by se mělo stát jedním z cílů státní rodinné politiky.

Přesto však rodinná politika nesmí být motivována výlučně, ba ani převážně populačními cíli. Jejím základním principem se musí stát odstranění komparativního znevýhodnění rodiny, a to vyváženou podporou autonomního výkonu všech přirozených funkcí rodiny, včetně funkce reprodukční. Vyváženost zde bude spočívat právě ve faktu, že žádné funkce rodiny nebudou upřednostňovány a nadřazovány vůči ostatním. Podpora rodiny ve výkonu jejích přirozených funkcí s sebou nese jako jeden z důsledků i pronatalitní aspekt. Podpora rodiny jako základní společenské jednotky však musí být konečným cílem rodinné politiky, nikoli pouze prostředkem k uskutečnění jiných účelů. Právě v tomto aspektu se rodinná politika charakteristická pro demokratické zřízení odlišuje od populační politiky, kterou prosazují a prosazovaly totalitní režimy.

„RODINNÁ POLITIKA PRO ČESKOU REPUBLIKU“, návrh koncepce nesocialistické rodinné politiky, předkládaný řadou pro-rodinných organizací jako příspěvek k celonárodní diskusi o rodinné. Publikováno v edici „Studie OI“ č. 16, vydal Občanský institut, Praha, 2005.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.