Obsah

Stížnost na generálního ředitele České televize pro porušení zákonných povinností a žurnalistické etiky v pořadech „Interview ČT24“ zaměřených na politickou situaci v Polsku

Vážení členové Rady České televize,

obracím se na Vás ve smyslu § 8 odst. 1 písm. f), h), i) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění se stížností na generálního ředitele České televize ve věci jeho odpovědnosti za vysílání dvou pořadů „Interview ČT24“ ve dnech 10. října 2017 (rozhovor s polským novinářem a šéfredaktorem deníku Gazeta Wyborcza Adamem Michnikem) a 24. července 2017 (rozhovor s českým poslancem a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem) – jde mi konkrétně o části těchto pořadů zaměřené na současnou politickou situaci v Polsku (podrobnosti viz body 1 a 2 přílohy této stížnosti), a zároveň Vás žádám o zajištění přiměřené nápravy (viz bod 3 přílohy této stížnosti).

Česká televize (resp. její generální ředitel), se podle mého mínění odvysíláním příslušných pasáží uvedených dvou pořadů zpronevěřila svému poslání prezentováním nevyvážené a zkreslující interpretace činnosti polské vlády a šíření nepravdivých a zavádějících informací o politické situaci v Polsku, čímž porušila ustanovení Zákona o České televizi č. 483/1991 Sb., § 2, odst. 2a o „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací“ a zároveň porušila zásady uvedené v Kodexu České televize – preambule, čl. 5 (odst. 6, 7, 8, 10) a čl. 6. (odst. 1, 3, 5). V obou uvedených pořadech došlo v obecnější rovině zároveň k porušení žurnalistické etiky: (1) nedodržením zásady přesné a srozumitelné prezentace příslušných výchozích faktů týkajících se diskutovaných témat; (2) nedodržením zásady interpretační objektivity ve smyslu „nechť je slyšena i druhá strana“; (3) tendenční a manipulativní propagaci subjektivních politických postojů (a) české radikálně levicové politické strany a (b) polské radikální protivládní levicové opozice. V pořadu z 24. července 2017 navíc moderátorka nezachovávala nestrannost (v rozporu s Kodexem České televize, čl. 6, odst. 5 o povinnosti moderátorů zachovávat v diskusních pořadech nestrannost) a z jejího vystupování bylo zřejmé, jaký postoj zaujímá k diskutovanému návrhu polské vlády a poté i k tématu vztahujícímu se k politice Evropské unie. Věc je o to závažnější, že v důsledku tendenčnosti a nevyváženosti příslušných pasáží v uvedených pořadech jde o šíření nepravdivých a zavádějících informací o situaci v sousedním spřáteleném státu, dále o propagaci politické opozice vůči současné polské vládě a o prezentaci urážlivých výroků vůči polské vládě a představitelům vítězné strany polských parlamentních voleb – a to v českém veřejnoprávním mediálním prostoru.

Žádám Vás tímto o prošetření věci a rovněž o podnět adresovaný řediteli ČT k zajištění nápravy, jakož i o informaci o Vašem přešetření a z něho vyvozených důsledcích. Podotýkám, že přiměřená náprava by měla dle Kodexu České televize, č. 6., odst. 1 a 3 spočívat především v nabídnutí prostoru (ve stejné vysílací době, ve stejném časovém rozsahu, s kompetentními a nestrannými moderátory) zastáncům protichůdných postojů a názorů oproti těm, jaké prezentovali V. Filip a A. Michnik.

Předem Vám děkuji za odpověď, s pozdravem

PhDr. Jan Cholínský

 

Příloha:

1) „Interview ČT24“, 24. července 2017 – rozhovor s předsedou KSČM a poslancem PČR Vojtěchem Filipem

a) Povážlivá a absurdní sama o sobě je již volba vést rozhovor o činnosti současné polské vlády – a její reformě justice – v hlavním vysílacím čase s českým komunistou V. Filipem. Jde o názor na vládu státu, který byl v roce 1939 vojensky napaden a poté okupován a po dlouhá léta terorizován komunistickým Sovětským svazem, a to vládu, která tímto i svými dalšími kroky systematicky a v souladu se svým volebním programem usiluje o dekomunizaci Polska. Vládu, která usiluje o vyrovnávání se s důsledky a pozůstatky někdejšího zločinného politického režimu komunistické Polské sjednocené dělnické strany, která byla mezinárodněpolitickým partnerem zločinné Komunistické strany Československa.

b) Vojtěch Filip mj. uvedl, že „kroky, které chystá vládní strana Právo a spravedlnost“, budou znamenat spíše „spravedlnost pro někoho a právo jenom vítěze“ a dále, že navrhovaný „zásah do nejvyšší rady soudnictví znamená také zásah do samostatnosti soudců“. O předsedovi polské vládní strany Právo a spravedlnost řekl, že „Kaczyński není schopen vnímat realitu“. Polskou politickou situaci hodnotil slovy – „…vytvořila se tam politická scéna, která svým způsobem omezuje vyjádření těch ostatních názorů“ a dále „…některé věci jakoby byly zakázány a teď už nejde jenom o otázku potratů nebo způsobu svateb a podobně, teď už jde i o to, jakým způsobem smí člověk uvažovat“ a „KSČM upozorňovala dlouhou dobu, jakým způsobem se tam omezuje právo levicových politických stran na existenci.“

c) Způsob vedení celého rozhovoru moderátorkou ČT Zuzanou Tvarůžkovou byl neprofesionální. Ve věci návrhů polské vlády na reformu justice byl rozhovor veden: bez vstupního srozumitelného seznámení diváků s návrhy polské vlády; s návodnými otázkami směřujícími ke kritickému hodnocení polské vlády; bez adekvátní reakce na odpovědi V. Filipa, ať již připomínající konkrétní fakta či poukazující na odlišnou interpretaci resp. možnost odlišné interpretace; bez poukazu na případný další pořad, který představí odlišný pohled na reformu justice připravované polskou vládou.

2) „Interview ČT24“, 10. října 2017 – rozhovor s polským novinářem a šéfredaktorem deníku Gazeta Wyborcza Adamem Michnikem

a) V pořadu nebylo uvedeno, že A. Michnik (a jeho deník Gazeta Wyborcza) je dlouhodobě spojen s polským politickým táborem, který nyní představuje radikální opozici vůči současné polské vládě. Nebyl zmíněn polský spor mezi A. Michnikem (jako spoluorganizátorem tzv. kulatého stolu v roce 1989 – tj. dohod části opozice s vládnoucími komunisty) a jeho spolupracovníky na jedné straně a mnoha polskými novináři (silně kritickými k táboru představovanému Michnikem, nehledě na míru jejich sympatie se současnou vládou strany Právo a spravedlnost), kteří kritizují jak kulatý stůl, tak pozdější Michnikovu „závislou“ novinářskou kariéru a profitování z těchto dohod a jsou také výsostně kritičtí vůči činnosti současné vládní opozice představované stranami Občanská platforma a Moderní, jakož i vůči liberálně levicovému žurnalistickému trendu představovanému deníkem Gazeta Wyborcza.

b) Adam Michnik mj. uvedl, že „Polsko s Kaczyńským není demokratický stát“, že „vláda Kaczyńského důsledně porušuje principy demokracie v Polsku“, že „vůdčí úloha strany Kaczyńského plní podobnou funkci, jako splňovala vůdčí úlohu komunistická strana“, že „tajné služby jsou zcela stranické, zcela stranická jsou veřejnoprávní média, máme útok na soudnictví“, a že pro vládu je „typická bolševická mentalita a potřeba všude být a všude vládnout.“ Dále prohlásil, že „Putin je neštěstím pro svět a Kaczyński je neštěstím pro Polsko“ a také, že „v Polsku je obrovské hnutí odporu proti porušování ústavy“ a že „polská společnost chce hájit ústavu a požaduje, aby vláda Kaczyńského respektovala ústavu.“

c) Moderátorka ČT Světlana Witowská úvodem nepředstavila A. Michnika tak, aby diváci mohli chápat kontext jeho odpovědí. Nereagovala přiměřeně na Michnikova radikální tvrzení, vyjma opakované poznámky obecného rázu, že polská vláda byla zvolena v demokratických volbách a tudíž si občané nejspíše přáli změny, které provádí. Po Michnikových výrocích o konci demokracie v Polsku a ztotožňování vládní strany s komunisty nežádala průkazné argumenty, na jeho výrok o hnutí odporu proti vládě neuvedla, že podle aktuálních průzkumů má polská vláda stabilní podporu více než 40 % respondentů, zatímco obě hlavní opoziční strany (za které Michnik fakticky promlouval) mají dle průzkumů dohromady podporu přibližně poloviční. Nezmínila se o odlišných hodnoceních polské situace jinými polskými žurnalisty, ani nenabídla divákům v tomto smyslu případný odkaz na jiný pořad. Krom toho nemístně uvedla, že se Poláci objevují u Čechů v oblíbenosti na posledních příčkách, přičemž se na obrazovce objevila tabulka s údaji, které tomuto výroku neodpovídaly.

3) Jako podnět k nápravě doporučuji odvysílání pořadu „Interview ČT24“ v co nejbližším termínu, ve stejném vysílacím čase a s výslovným odkazem na uvedené rozhovory a vyvážení v nich prezentovaných názorů a postojů. Tento pořad by měl obsahovat rozhovory s představiteli opačného smýšlení a protipólného politického resp. žurnalistického proudu – vzhledem k závažnosti věci by nejlépe mělo jít o jednoho představitele polské vlády (ministr spravedlnosti Z. Ziobro nebo jím pověřený zástupce) a jednoho představitele polské žurnalistiky stojícího jednoznačně na protichůdných postojích oproti Michnikovi (například někdo z šéfredaktorů týdeníků Do Rzeczy – Paweł Lisicki, Sieci – Jacek Karnowski, internetového portálu wPolityce.pl – Marzena Nykiel, nezávislý novinář Witold Gadowski apod.).

Autor je historik.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.