Obsah

Skupina proti výběru školy útočí nyní na náboženskou svobodu

FundEducationNow založily Kathleen Oropeza, Christina Bramuchi a Linda Kobert. Jsou to všechno edukační aktivistky z Floridy, které dávají přednost běžným veřejným školám před možností si školu vybrat.
Je to dost zlé, jestliže Učitelská unie na Floridě, Sdružení učitelských sborů a PTA (Parent-Teacher Association, tedy Sdružení rodičů a učitelů) vedou při ve věci omezování přístupu ke vzdělání pro studenty z rodin s nízkými příjmy a dokládají to citacemi ústavního „dodatku Blaine“ (tento dodatek, navržený v r. 1875, zakazující státu finančně podporovat jiné než státní školství, nikdy nevstoupil v platnost na federální úrovni, byl však přijat řadou státu unie, na Floridě proběhl v r. 2012 neúspěšný pokus o jeho zrušení – pozn. red.), historicky protikatolického, inspirovaného naprostou nevědomostí. Dnes ovšem zmíněné aktivistky požadují, aby soudkyně odstoupila z jiné pře proti vládním zákonům o výběru školy, a to s odůvodněním, že je katolička.

Kathleen Oropezová, předsedkyně ironicky pojmenované FundEducationNow (podle záměru odmítnout daňové úvěrování studijních fondů pro nízko příjmové studenty), spustila hnutí s požadavkem, aby se obvodní soudkyně vyloučila ze pře, s uvedením následujících důvodů:
2. Ve dnech 26. a 27. srpna 2014 jsem odhalila fakta o soudkyni Angele C. Dempseyové, která mě vedou k přesvědčení o její zaujatosti ohledně stanoviska žalující strany, že floridský zákon o daňovém úvěrování i McKayův vzdělávací program jsou porušením čláku IX Ústavy státu Florida.
3. Fakta jsou následující:
a. Soudkyně Dempseyová je členkou Řídícího výboru katolických charitativních organizací, do nichž také přispívá.
b. Soudkyně Dempseyová byla mluvčí katolické Trinity School v distriktu Leon, která je příjemcem fondů podle floridského zákona o daňovém úvěrování i McKayova vzdělávacího programu, stejně jako organizace Step Up for Students, která poskytuje vzdělávací poukazy na Trinity School.
c. Floridská Katolická konference byla ve sporu roku 2006 Bush versus Holmes, 919 So. 2d 392, 404 (Fla. 2006), tzv. amicus curiae (nikoli v rámci některé z obou stran, ale jen poskytující právní názor, pozn. překl.) a vyjádřila podporu poukazům na Studijní příležitost (v originále Opportunity Scholarship, pozn. překl.), což Nejvyšší soud Floridy zamítl.
d. Zkoumání žaloby mě přivedlo k odhalení katolické strategie zachování katolického vzdělávání prostřednictvím floridského stylu Studijní příležitosti. Organizace zvaná Od aspirace k akci ve své zprávě za rok 2011 uvádí strategii pro tuto katolickou pozici plně podle legislativního modelu „Studijní příležitosti“, včetně odstranění přístupu dodatku Blaine, resp. zákona No Child Left Behind (Žádné dítě nesmí zůstat stranou, 2001 – pozn. red.) v celém národě, což podle přesvědčení žaloby brání soudkyni Dempseyové v nestrannosti v dané věci. Rovněž reverend Larry Snyder, prezident Katolické charity USA, je uveden jako člen rady National Leadership Roundtable on Church Management, tedy organizace podávající zmíněné stanovisko.
e. Televizní stanice CBS ve svém zpravodajském pořadu Face the Nation dne 20. dubna 2014 uvedla, že kardinálové a biskupové katolické církve prosazují vzdělávací poukazy jako možné řešení pro veřejné školství.
4. Tato fakta mě vedou k přesvědčení o pokračujícím spojení mezi soudkyní Demseyovou a zájmy mého případu, a to prostřednictvím jejího vztahu ke katolickému učení a postoje ke vzdělávacím poukazům pro katolické školy, vztahu ke katolické charitě a katolické škole Trinity, a také kvůli jejím příspěvkům ke katolickým kauzám. Pokud bych si byla vědoma těchto jejích vazeb, předem bych podnikla kroky proti tomu, aby posuzovala můj případ.

Soudkyně přísluší ke katolické charitě a mívá přednášky na katolických školách, místní katolická konference se vyslovila k původnímu procesu a kardinál v jiném státě se v televizi vyslovil příznivě ohledně výběru školy, takže aktivisté z řad odpůrců po ní požadují, aby odstoupila. Jinak řečeno, požadují její odstoupení, protože je katolička.
Odpověď obhajoby na výzvy k odstoupení nekompromisně odmítají argumenty Oropezové jako „právně neudržitelné a objektivně nedůvodné“:
10. Požadavek žalující strany, jak je vyjádřen v prohlášení paní Oropezové, je právně nedostatečný. Z pěti důvodů uváděných paní Oropezovou se ve skutečnosti pouze dva vztahují k tomu, že paní Dempseyové je soudkyní, totiž její členství ve výboru pro katolickou charitu Severozápadní Floridy, jakož i přednášky na farní školy distriktu Leon. Ale žádný z těchto svazků nenaznačuje zaujatost soudkyně Dempseyové v otázce tzv. programů studijních poukazů. Katolická charita Severozápadní Floridy podle své internetové stránky soustřeďuje své charitativní aktivity na imigranty, krizová těhotenství, adopce a pomoc v nouzi – nikoli na studijní poukazy či jiné záležitosti vzdělávání. A přednáškové akce soudkyně Dempseyové na farní škole, která čerpá poukázkové fondy, v neurčeném čase, na neurčená témata a neurčeném rozsahu – nic z toho nezakládá důvod přisuzovat soudkyni Dempseyové jakoukoli zaujatost ve věci studijních poukazů či jiných skutečností dotyčného případu.
11. Zbývající tři „fakta“ udávaná paní Oropezovou neukazují nic víc než to, že někteří jednotlivci a organizace, tak či onak propojení s katolickou církví, podporují přihlášky studentů na farní školy s pomocí programů studijních poukazů. Pokud by stěžovatelka netvrdila, že všichni katolíci, z důvodů své víry, podporují program studijních poukazů v tom rozsahu, že nejsou schopni zaujmout nezaujatý postoj v dané záležitosti – což je stanovisko, které paní Oropezová výslovně popřela – neexistuje nic v rámci postoje třetí strany, co by mohlo vrhnout stín na schopnost soudkyně Dempseyové čistě a nestranně posuzovat tuto při.
Obhajoba rovněž poznamenává, že „v tomto státě nejsou žádní soudci bez nějakého vztahu ke školám tohoto státu, buď že mají nebo měli v těchto školách své děti, nebo oni sami studovali ve školách státu Florida, nebo mají blízké příbuzné se vztahem ke školám na Floridě“; přesto by bylo směšné žádat, aby nějaká soudkyně z uvedených důvodů odepřela svoji účast v jednání. Stejně absurdní by bylo žádat, aby soudkyně jakožto žena odstoupila z jednání o přerušení těhotenství nebo o sexuálním deliktu, nebo aby soudci černé pleti nesoudili případy rasové diskriminace.

Ve svém podání Oropezová rozjařeně hlásá, že je „nezakládá na náboženském vyznání soudkyně Dempseyové, ale spíše na stanoviscích organizací, se kterými je spjata“. Ano, ovšem, organizace jako... Katolická církev a přidružená Katolická charita. Toto ale, jak tvrdí, nemá nic společného s náboženským vyznáním soudkyně, je to jen pokus chránit občany před nezákonnou „katolickou strategií“ kterou ona „objevila“ ve svém „výzkumu“. To zní děsně povědomě...
V minulém roce žalující strany požadovaly, aby jistý federální soudce odstoupil ze soudní pře ve věci Katolické církve, a to s odůvodněním, že je katolík. Je smutné, že požadavky o odstoupení soudců katolíků z určitých soudních pří jsou čím dál běžnější, a přicházejí dokonce i ze zdánlivě solidních míst. Zavádění náboženského testování soudců je třeba důrazně čelit.

Autor píše pro CATO institut. Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.