Obsah

Je BBC zaujatá proti křesťanům, nebo má problém s křesťanstvím?

Otevřený dopis BBC

Vážená BBC,

stýkám se s četnými lidmi v mnoha různých církevních kruzích, kteří jsou zajedno v tom, že BBC má problém s křesťanstvím – a to do té míry, že se prý dá zaručeně mluvit o „zaujatosti proti křesťanům“. Uvědomuji si, že takový výrok může být problematický, v neposlední řadě proto, že implikuje záměrnou a organizovanou diskriminační politiku, o čemž si nejsem jist, že to skutečně vystihuje situaci. Pro zjednodušení však budu vycházet z toho, že tomu tak je.

Jsem si též vědom, že slova „křesťanství“ a „křesťan“ zahrnují široké spektrum věrouk, a já nehodlám obhajovat nějaké krajnosti, ať už fundamentalistické nebo naopak liberální. Znepokojuje mne, že o tom, co bychom mohli označit jako hlavní proud, tedy „tradiční“, na Bibli založené křesťanství, které reprezentuje jak jádro křesťanství ve Spojeném království, tak i oblast jeho nejprudšího růstu, informuje BBC – ať už v rozhlase, v televizi nebo v digitálních médiích – nedostatečně, nesprávně či pouze výběrově.

Dobře vím i to, že existují příklady myšlenkově hlubokých a citlivých zobrazení křesťanů i křesťanských hodnot, třeba nejnovější epizody seriálu Zavolejte porodní bábu. (Název „Call the Midwife“ je někdy překládán jako „Zavolejte porodní sestřičky“ nebo též jen „Zavolejte sestřičky“; ani jedno však neodpovídá, přinejmenším singulárnímu názvu originálu – pozn. překl.) Měl bych podotknout, že nepatřím k lidem, kteří sedí u televizoru s podložkou k psaní v ruce a přísně si zaznamenávají každou urážku křesťanské víry. Mám rád, když je má zábava a vzdělávání prostě to, co mají být. A vím i o vašem navýsost zajímavém Nábožensko-etickém přehledu z prosince 2017 a oceňuji, že hodnotíte svou činnost.

Na závěr úvodu mi dovolte poznamenat, že dobře vím o riziku duchovní nostalgie a že se snažím mluvit o současnosti, ne o minulosti. Příliv „moře víry“ se začal vytrácet už dávno a nemá smysl truchlit za jeho odchodem. Existují však zneklidňující příznaky, že se dmutí moře obrátilo, a že vzhledem k tomu, že příliv záplavy nevíry je zkázonosnější než odliv víry, není právě teď nevhodné požádat BBC, aby se k těmto záležitostem postavila čelem.

Zaujatost BBC proti víře a věřícím

Jestliže v „křesťanských kruzích“ panuje shoda o zaujatosti BBC proti víře a věřícím, pak jejich názory na to, proč tomu tak je, se již různí. Existuje celé spektrum výkladů od (možná doslovného) ovládnutí vysílače satanskými silami po prozaičtější zdůvodnění pouhým nedostatkem odvahy k tomu, aby tato organizace jako jeden muž zahájila plavbu proti divokým proudům současné kultury. Středem mého vlastního pocitu je domněnka, že ačkoli Lord Reith jako dominantní osobnost založil BBC na pevných křesťanských zásadách, nedalo se pravděpodobně zabránit tomu, že se kulturní kyvadlo přehoupne a BBC ovládne skeptický liberalismus. Problém tkví v tom, že náš současný věk multikulturalismu vytvořil situaci, která je pramálo nakloněna jakékoli snaze opět kyvadlo vrátit k určitému vyváženějšímu postoji vůči naší víře. Nicméně, ať už je kterákoli z analýz správná, zůstává faktem, že mnozí z nás, křesťanských lídrů, konstatují u BBC hřích spočívající v tom, že něco, co má konat, nekoná a koná, co konat nemá.

BBC často přehlíží křesťanství

Pokud jde o zanedbávání, zjišťujeme příliš časté pohodlné přehlížení úlohy křesťanství v životě jedince nebo v dějinách. Sice, jak už jsem uvedl, nemám zaznamenáno, oč konkrétně šlo, přesto mi dovolte uvést dva příklady. Jedním je pořad BBC o Nicku Vujicicovi, pozoruhodném muži bez končetin, jehož Wikipedie líčí především jako srbsko-australského křesťanského evangelistu a motivačního řečníka, který se narodil se vzácným syndromem zvaným tetraamélie. Avšak na webu BBC jsou v článku The man who leads with no limbs (Muž, který je vůdcem, ačkoli nemá končetiny – pozn. překl.) veškeré zmínky o jeho křesťanské víře záhadně odstraněny. Druhým příkladem je sáhodlouhý životopisný článek Rio Olympics 2016: Usain Bolt – the world’s fastest man by those who know him best (Olympijské hry v Riu 2016: Usain Bolt – podle svědků, kteří jej znají nejlépe, nejrychlejší muž světa – pozn. překl.), který pevnou křesťanskou víru tohoto běžce rovněž ignoruje. (Stejně ji v tomto případě ignoruje i Wikipedie, česká i cizojazyčná – pozn. překl.) Jde tu o svévolnou zaujatost, nebo prostě o nedostatek pravdomluvné odvahy zmínit se o tom, co je motivací těchto jedinců? A nejsou to ojedinělé případy. Narazil jsem na řadu zpráv o organizacích a jednotlivcích, o nichž vím, že se jedná o křesťany, a u nichž BBC tento základní prvek jejich existence zcela jednoduše ignoruje.

Vytrácí se církev, Bible i křesťanská etika

Jemněji, ale až příliš často bývá křesťanství vyretušováno z dějepisných pořadů. Možná ve snaze učinit situace i jednotlivé osobnosti přístupnější a přijatelnější pro moderní myšlení se u kultury i u činů jednotlivců potlačuje úloha církve a víry jako jejich určujícího prvku. Jako by se odtud tajemně vytrácela církev, Bible i křesťanská etika. Co není žádoucí, vymazává se z dějin jako ze snímku v Photoshopu. Ale nemusí to tak být. Pozitivním příkladem je šestá epizoda druhé řady seriálu The Crown (Koruna) dodaného firmou Netflix, nazvaná „Vergangenheit“ (Minulost), která ukazuje královnu Alžbětu II., jak zápasí s otázkami víry a odpuštění, a která přináší též sympatický portrét kázajícího Billyho Grahama. Mnozí, kteří se na to dívali, říkají, že to je přesně ten druh pořadů, které se nyní BBC neodvažuje sama tvořit. Během nejlepšího úseku dvou tisíců let totiž křesťanská víra nějakou formou určovala, jak lidé ve Spojeném království mysleli, mluvili i jednali. Muži i ženy chodili do kostela, modlili se, vzdávali díky před jídlem a ať už se drželi církevních zásad nebo ne, alespoň na ně brali ohled. Zavrhnout tuto roli křesťanství znamená popřít dějiny.

V říši politiky toto opomíjení pokračuje. V poslední době je v britské politice patrnější úloha ulsterských unionistů (strana prosazující znovusjednocení Velké Británie a Irska – pozn. překl.), což budí zájem o ně i o jejich víru. Mně sice mnohé kulturní projevy ulsterského protestantismu nesedí, avšak tito lidé nejsou takoví kulturní neandrtálci, jak je očividně líčíte. Skutečnost je taková, že jejich způsoby víry odpovídají těm, které ještě před několika málo desítkami let byly po celé Velké Británii obecnými společenskými zásadami. Téměř všeobecně je (ve vašem vysílání – pozn. překl.), jak se zdá, rovněž přijímána představa, že být americkým evangellikálem znamená popírat změny klimatu, podporovat Trumpa a stát kdesi napravo od Jacoba Reese-Mogga (americký ultrakonzervativní politik – pozn. překl.). A tak jednoduché to není.

BBC křesťany stereotypizuje

Pokud jde o hříchy, jichž se BBC dopouští (ve smyslu „koná, co konat nemá“ – pozn. red.), setkáváme se v ní dále všude s neochotou zabývat se oním typem živé víry, jaký ve skutečnosti v hlavním proudu křesťanství převažuje. Neustále nás – ať z neznalosti či lenivé neochoty zkoumat současnou křesťanskou kulturu či kultury – nutí zakopávat o stereotypy. Tak se například setkáváme s kolísavým a neprůbojným velebníčkem, na jakého se dělají vtipy, (v originále, v českém prostředí obtížně interpretovatelné, „More Tea Vicar“ – pozn. překl.) očividně střiženým podle Mr Beana; s typem nervózní osůbky zjevně vyportrétované v současném dramatu Collateral – je to lesbická vikářka a má poměr s ilegální přistěhovalkyní, která bere drogy; nebo – a to možná v rostoucí míře – s přitroublým charismatikem, který si nedělá vrásky s realitou, ať už má tato jakoukoli podobu. Kde jsou postavy z hlavního proudu? Všichni ti lékaři, učitelé, členové Dolní sněmovny, matky, a ano, také vikáři – lidé s normální, přemýšlivou vírou, jež se projevuje navenek v jejich šťastném každodenním životě? Nepožaduji nějakou dokonalost, ale přál bych si, aby také tito lidé byli zobrazováni coby typičtí representanti křesťanů.

Takové překrucování a desinterpretaci nacházíme například i v „Myšlence pro tento den“. V tomto pořadu se podle všeho dává přednost nevýrazným kázáním od duchovních, kteří věří méně než jejich farníci. Kde jsou ti myšlenkově bohatí vedoucí sborů, jejichž angažovanost má kulturní úroveň a u nichž počet členů ve sboru stoupá do tisíců? A mohl bych toho uvést víc: sirotčince, práci s uprchlíky, azylové domy pro zneužívané ženy, projekty na ochranu životního prostředí – a to vše motivované křesťanskou vírou.

BBC dává jiným náboženstvím přednost před křesťanstvím

Zde musím, ačkoli se zdráháním, uvést dvě věci, které ukazují na problém s reprezentací křesťanství. Tou první je „BBC a islám“. Kdyby zanedbávání křesťanské víry bylo součástí obecného nezájmu o duchovno či náboženství, mohli bychom být ve svých stížnostech zdrženlivější. Jenže tak tomu není. Mezi křesťany panuje všeobecná shoda, že – v kontrastu s téměř nedotknutelným islámem – jsme my terčem posměchu. A opravdu lze vysledovat, že když si chce někdo kopnout obecně do náboženství, pak lidmi, které si vybere k útoku, jsme my. Zásada nastavování druhé tváře útočníkovi podle Matouše 5,39 se sice opírá o autoritu Písma, avšak pro jednání s médii to zřejmě není ta nejmoudřejší strategie. Je nepředstavitelné, že by si BBC při tvorbě jakéhokoli pořadu o počátcích islámu či Koránu počínala stejně kriticky, jako když se zabývá křesťanstvím nebo Biblí. Třeba si říkáte, že podle útoků na 4. kanál kvůli vytvoření pořadu Toma Hollanda Islám: zamlčený příběh se dá soudit, že vytvořit tento program vyžadovalo obzvláštní odvahu. Avšak přesto tu je obecně rozšířené přesvědčení o neférovosti. Tak například křesťanské politiky kritizujete už za pouhý názor, že praktikovaná homosexualita je nepřijatelná, avšak muslimských politiků se ani nezeptáte, zda odsuzují praxi kamenování těchto lidí. Bylo by žádoucí, aby oběma bylo měřeno stejným metrem.

BBC je nepřiměřeně zacílena na liberální program

Druhou věcí je celá složitá oblast problematiky LGBTQ. Opravdu zde nechci přispívat do diskuse o tom, co je v tom správné a co ne, nýbrž jen ukázat na to, že si BBC podle všeho počíná nevyváženě: jinak se zaměřuje na tyto záležitosti a jinak na ty, kde jde o víru. Záležitosti LGBTQ jsou vlajkovou lodí liberální agendy. Tento liberální program však není ani zdaleka univerzální. Lze sympatizovat s těmi kritiky BBC, podle nichž jde ve skutečnosti o – jinými formami podaný – projev téhož, co hlásá The Guardian (nejlevicovější britské noviny současnosti – pozn. red.). Připomínám, že v loňském prosincovém Nábožensko-etickém přehledu (BBC Religion & Ethics Review December 2017) sami připouštíte, že „podle některých nábožensky zaměřených zainteresovaných osob má BBC sekulárnější kulturu než má Spojené království jako celek“. Nejpřesnější křesťanská poznámka k tomu zní: Amen!

Co žádají křesťané od BBC?

Co bych měl na závěr říci o tom, co my křesťané žádáme od BBC? Podle mne jsou to tyto tři věci:

1.Přáli bychom si férovost: mohli byste se k nám chovat stejně, jako si počínáte v případě jiných věrouk?

2.Přáli bychom si vaši odvahu: abyste se rozhodli představovat křesťanství a křesťany tak, jaké bylo a je křesťanství i jací byli a jsou jeho představitelé ve skutečnosti – neignorovat je a nezplošťovat na stereotypy.

3.Přáli bychom si, abyste k otázkám víry přistupovali s vrcholnou vážností, inteligencí a porozuměním.

Je prosím možné, abyste nás brali vážně?

Více o autorovi se dočtete zde. Tady je autorův účet na Twitteru. S jeho souhlasem převzato z godtv.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila PhDr. Ivana Kultová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.