Obsah

Scházíme se v tichosti

Pod záštitou kardinála Duky se koná již několikáté noční modlitební procesí na Velehrad s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy (a všech dokumentů či směrnic prosazující gender ideologii) a za ochranu tradiční rodiny, manželství a nenarozeného života. Tradičně se ho účastní až tisícovka věřících. Co je to vlastně noční modlitební procesí a proč se pořádá, vysvětluje bývalá poslankyně Nina Nováková, která věnuje své síly právě boji s Istanbulskou úmluvou.

Jde o poměrně nedávnou tradici. Kdy a proč jste se rozhodli pořádat Noční modlitební procesí?

Noční modlitební procesí na podporu manželství, rodiny a proti snaze ratifikovat Istanbulskou úmluvu, probíhají přibližně rok. V katolické církvi ale modlitební procesí nejsou nějakým zvláštním fenoménem.  Modlitební a růžencová procesí se konala, aby byla odvrácena konkrétní hrozba nebo nebezpečí, s nímž byla tehdejší společnost konfrontována.

Obecně lze hlavní myšlenku Nočního modlitebního procesí shrnout do šesti základních vět:

• Milujeme naši vlast, víru našich předků, hodnoty a tradice.

• Chceme žít ve skutečné svobodě Božích dětí.

• Modlíme se za tradiční rodinu, která je základním pilířem každé společnosti.

• Prosíme za ty nejzranitelnější – naše děti, které jsou budoucností národa.

• V pokoře se skláníme před tím, který je Stvořitelem všeho bytí.

• Věříme, že Všemohoucí Bůh je mocnější, než všechno zlo tohoto světa.

Chápeme –  a není to v dějinách evropské civilizace poprvé  – že existují názory, které neuznávají stabilní a bezvýhradné vztahy mezi lidmi, že jsou lidé, kteří vyznávají jako absolutní hodnotu volnost bez odpovědnosti, kteří považují rodinu, osvědčeného garanta biologického a kulturního přežití společnosti, za překonaný model, že jsou lidé, kteří s nadšením sledují různé možnosti v „pořizování si dětí“ jinou než přirozenou cestou.

Ozýváme se různými cestami až od chvíle, kdy mají být tyto názory vnuceny celé společnosti legislativní cestou.  Máme zde samozřejmě na mysli „manželství pro všechny“, ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, ale i podporu eutanázie a dopady uplatňování sexuálních a reprodukčních práv tak, jak jsou formulována v usneseních Evropského parlamentu.

Naše modlitební iniciativa se zrodila uvnitř katolické církve, v rámci společných modliteb během celonoční adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Inspirace vznikla na základě vnuknutí, tichého naslouchání a hlubšího poznání, o němž jsme s důvěrou přesvědčeni, že je plodem Ducha svatého a ve shodě s Boží vůlí. 

Bible zmiňuje (Lukáš 11, 9-10) …hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Krátce po této duchovní zkušenosti byl oficiálně vydán „Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy“. To byl impulz, který potvrdil, že nastolený směr je správný.

První procesí se uskutečnilo v červnu 2018. Mnozí lidé přišli, ačkoliv na propagaci bylo pouhých 14 dnů. Na druhé procesí byl pozván pater Marián Kuffa ze Slovenska. Ve 3 hodiny ráno se zaplnila celá bazilika. Působivé kázání směřující k situaci v naší zemi je možné dohledat na internetu.

Krátce poté udělil modlitební iniciativě záštitu otec arcibiskup Jan Graubner a později i Dominik kardinál Duka.

Na jednom z dalších procesí vedl homilii biskup Posád. Ten ocenil atmosféru celé akce a ujistil nás, že přijel v zastoupení celé České biskupské konference, která tuto aktivitu podporuje.

Jaký máte ohlas mezi věřícími? Termíny jako gender jsou pro mnoho katolíků dosud nové či neznámé a názory na Istanbulskou úmluvu nejsou ani mezi duchovními jednotné.

Když se objevily petice proti ratifikaci, vznikla v řadě farností poptávka po besedách a přednáškách. Dnes si troufáme říci, že právě mnozí věřící vědí o dané problematice dost, aby viděli rizika. Velmi výstižná jsou slova z vyjádření biskupů: „Genderová harmonie, tedy rovnost v důstojnosti a uznání v rámci biologické i sociokulturní odlišnosti, je správný cíl, cestou k němu však není represe ani nepřátelské měření sil“. Z diskusí se zastánci gender teorie vyplývá, že „gender je o moci“. To pro křesťana přijatelné není. Stejně s plným rozmyslem odmítáme tzv. genderově citlivou výchovu, která pracuje s pestrým a proměnlivým konceptem genderových identit, pohlaví a sexuálních orientací. Už v roce 2014 se k nebezpečím této koncepce vyjádřilo několik stovek slovenských odborníků. Aktuálně je pro nás velkým povzbuzením dokument vatikánské Kongregace pro vzdělávání. Ukazuje se, že vyjádření představitelů sedmi církví i petice Středoevropské inspirace, kterou signovalo již dvacet tisíc občanů naší země, je s tímto dokumentem v souladu.

Proč se procesí pořádá v noci?

Tuto otázku si pokládá mnoho lidí, pro křesťany to však překvapivé není. V Písmu najdete řadu míst zachycujících noční modlitbu před důležitými událostmi. Bdění v Getsemanské zahradě (Matouš 26,38 a 41), vyvolení 12 učedníků (Lukáš 6,12), podobenství o prozíravých pannách (Matouš 25, 5-7 a 13), noc bdění najdeme i v knize Exodus (Exodus 12, 42).

Rovněž je důležité zmínit výzvy v Písmu, abychom konali modlitby za všechny osoby, které mají v rukou moc. Pokud se nemodlíme, tak za situaci v naší zemi neseme také my určitý podíl viny. Základní katolické pravidlo říká „modli se a pracuj“. Pokud jen pracujeme, ale za své kroky se nemodlíme, pak naše úsilí nedojde požehnání. (Timoteovi 2,1-4)

Modlitba ve večerních hodinách případně v noci v sobě skrývá hluboký duchovní rozměr. Je to modlitba, kdy kolem nás vše ztichne a více si uvědomujeme Boží blízkost. Můžeme intenzivněji zkoumat sami sebe, zamýšlet se nad svým životem, nad tím co nám chce Bůh říct a kam nás směruje.

Zkuste přiblížit našim čtenářům z řad nevěřících, jak takové procesí vypadá.

Dovolím si použít srovnání s demonstracemi, kterých v současnosti není málo. Scházíme se večer v tichosti v kostele, nemáme transparenty „pryč s někým nebo s něčím“. Po prosbě o dary Ducha svatého (moudrost, rozumnost, vědění, rada, láska, zbožnost, a bázeň) proběhne přednáška některého z hostů. Tak se účastníci mohou dozvědět o aktuálním vývoji ve věcech, za něž se modlíme. Spojuje nás starost o výchovu nové generace, o rodinu, o přirozené lidské vztahy. Obava z trendů, které upírají právo na život a vyzývají k jeho svévolnému ukončení, ať jde o nenarozené děti, staré lidi, nemocné na těle i na duši. Prosíme za ty, kteří mají odvahu hájit dobro a hledat pravdu, za ty, kteří rozhodují o pravidlech pro společnost, i za ty se kterými nejsme ve shodě. Následně vychází procesí na pětikilometrovou pouť noční krajinou. Modlíme se, zpíváme a také jdeme v tichém zamyšlení. Kolem druhé hodiny ranní dorazíme společně na Velehrad, kde následuje v bazilice mše svatá s hlavním hostem večera. Ti, kteří se vracejí do Prahy, odjíždějí v půl páté vlakem, další se rozjedou po Moravě, Slezsku nebo Vysočině. Společným pocitem je posílení, ne únava.

Se souhlasem převzato z www.konzervativninoviny.cz.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.